Verkoopsvoorwaarden

Beniferro BV heeft het recht deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.


1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beniferro BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.


1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkopen van Beniferro BV.


1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.


2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Beniferro BV. Beniferro BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Beniferro BV dit mee binnen dertig werkdagen na ontvangst van de bestelling. Zo zullen bijvoorbeeld bestellingen die afkomstig zijn uit een zone waar onze koerier geen diensten aanbiedt (meestal eilanden), of die extra orderkosten in rekening brengen, worden geweigerd.


3. Prijzen / Aanbiedingen
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Prijsopgaven blijven 14 dagen geldig vanaf de datum van prijsopgave, tenzij anders aangegeven.
Prijsaanpassingen kunnen met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd.
Zonder ontvangst van uw betaling kunnen wij de beschikbaarheid en prijzen van de producten in de offerte niet garanderen. Wij kunnen de producten leveren zolang
zolang de voorraad strekt.

 


4. Retourzendingen
4.1 Beniferro biedt een transportverzekering aan voor zendingen naar eindklanten (dropshipping). Deze verzekering houdt in dat :

  • Beniferro instaat voor de terugzending van beschadigde pakketten (of – indien de klant instaat voor de terugzending – voor de kosten van de retourzending. In dit geval zullen de terug te betalen retourkosten niet hoger zijn dan de kosten voor het laten terugzenden van het pakket door Beniferro BV). In geval van terugzending door Beniferro BV dient de klant zich te conformeren aan de door Beniferro BV aangegeven modaliteiten (o.a. vermelding van het retournummer op het pakket) en timing.
  • In geval van verlies of beschadiging van het pakket, zal Beniferro BV op haar kosten eenmalig een nieuw pakket opsturen


4.2 Voor online bestellingen: Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd, waarna restitutie volgt. Het is echter noodzakelijk dat de artikelen in ongebruikte en onbeschadigde staat worden geretourneerd aan Beniferro of aan een aangewezen partner die de verwerking van bestellingen en retouren beheert. Deze termijn moet de klant in staat stellen het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Dit betekent dat materialen die zijn getest op een manier die afwijkt van wat normaal in een winkel zou worden gedaan, niet worden teruggenomen. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen, zullen wij helaas niet in staat zijn de artikelen terug te nemen en de betaling te annuleren.
In ieder geval is het noodzakelijk om toestemming van Beniferro BV te verkrijgen alvorens materialen te retourneren. Materialen worden geretourneerd naar het door Beniferro BV opgegeven adres en met de door Beniferro BV gevraagde documentatie. Dit kan ook het adres van een partner binnen Europa zijn, welke op de hoogte zal worden gesteld. Alvorens het artikel te retourneren, dient u een retourreferentienummer aan te vragen. Dit retourreferentienummer dient duidelijk op en in de verpakking vermeld te worden. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

 


4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden, dat niet aan de bestelling voldoet, behoudt Beniferro BV zich het recht voor het artikel door een nieuw exemplaar te vervangen of het betaalde bedrag terug te betalen. In dit geval zal Beniferro BV de verzendkosten voor de retourzending voor haar rekening nemen, uitsluitend indien een “retourverzekering” is afgesloten.

 


4.4 Voor online bestellingen geldt een herroepingsrecht van 14 dagen. De consument die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht mag het product in principe niet gebruiken. Hij heeft echter het recht de door hem gekochte goederen te testen en te inspecteren voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. In de praktijk betekent dit dat de consument het product op dezelfde manier mag hanteren en inspecteren als hij in een gewone winkel zou doen.
Als het testen van de goederen door de consument verder is gegaan dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen (d.w.z. als er meer getest is dan gebruikelijk in een winkel), verliest de consument zijn herroepingsrecht niet, maar moet hij Beniferro BV wel de ontstane waardevermindering vergoeden.
Goederen dienen op kosten van de consument naar het – door Beniferro BV opgegeven – adres te worden teruggezonden, welke waardevermindering, behoudens bewijs van grotere waardevermindering, wordt geschat op 40% van de nieuwwaarde.
De koper heeft niet het recht om van de koop af te zien in geval van op maat gemaakte artikelen zoals op maat gemaakte zonneboilers e.d. In geval van een herroepingsrecht geschiedt de terugbetaling op dezelfde wijze als de betaling is geschied.

 


5. Betalingen
5.1 Betaling dient in beginsel te geschieden vóór aflevering of uiterlijk bij aflevering, tenzij anders is bepaald.
In sommige gevallen zal Beniferro een krediet toekennen. Dit krediet zorgt ervoor dat bestellingen snel kunnen worden verzonden. Bestellingen waarbij het tegoed wordt overschreden, worden pas verzonden als het tegoed weer voldoende is aangevuld.
Het verlenen van een krediet betekent niet dat de betalingstermijn (doorgaans 14 dagen) mag worden overschreden.

 


5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag waarop betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Beniferro BV, bent u een bedrag van € 25,- aan administratiekosten verschuldigd. Wanneer Beniferro BV de incasso van haar vordering uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Beniferro BV om in plaats daarvan de daadwerkelijke buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 


5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Beniferro BV bevoegd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en eventuele andere daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


6. Levering
6.1 De door Beniferro BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De wettelijke levertijd van 1 maand voor standaardproducten (exclusief maatwerk) geldt als richtlijn voor de uitleg van het begrip ‘redelijkerwijs’.
De normale levertijd voor onze producten is 2-5 dagen na ontvangst van de betaling.

 


6.2 Levering vindt plaats op het adres dat bij de bestelling is opgegeven. Wij kunnen niet garanderen dat achteraf aangebrachte wijzigingen in het afleveradres ook correct worden toegepast door de vervoerders. Aangepaste leveringsadressen kunnen in geen geval aanleiding geven tot aanspraken op schadevergoeding.
Bij levering is de klant verplicht mee te werken met het transportproces en/of de transporteur om een vlotte levering te verzekeren.  Dit omvat: kennisgeving van alternatieve datum, adres… via de website van de vervoerder, hulp bij laden/lossen indien nodig, aanwezigheid tijdens de dag van levering of afhaling, afhaling van het pakket indien de vervoerder het heeft afgeleverd op een nabijgelegen afhaalpunt, enz. Kosten verbonden aan het niet verlenen van de nodige medewerking kunnen aan de klant worden aangerekend.
Indien de levering niet kan plaatsvinden op het opgegeven adres, is het mogelijk dat het pakket wordt afgeleverd bij een pakjeswinkel in de buurt. De klant dient dit pakket tijdig bij de opgegeven pakketwinkel af te halen.


7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Beniferro BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


8. Transportschade
Indien een product met zichtbare transportschade wordt afgeleverd, dient het product geweigerd te worden. Acceptatie van een beschadigd product is onomkeerbaar, aangezien het onmogelijk is achteraf (d.w.z. na aflevering) te bewijzen dat de schade is ontstaan.
Indien transportschade pas achteraf kon worden vastgesteld (verpakking niet beschadigd), dient de schade binnen 24 uur schriftelijk te worden gemeld. De verpakking en de goederen moeten worden bewaard totdat de schade is afgehandeld. In alle gevallen dient de ontvanger zijn volledige medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de schade. Niet verlenen van medewerking kan leiden tot het niet vergoeden van de schade.
Indien een transportverzekering is afgesloten, zal Beniferro de schade onmiddellijk vergoeden. Indien deze niet is afgesloten, zal de schadevergoeding, na onderzoek en terugbetaling door het transportbedrijf, aan de klant worden terugbetaald. De conclusies van het transportbedrijf zullen worden gevolgd.

 

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, beschadiging, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de opdrachtgever en Beniferro BV (dan wel door de opdrachtgever ingeschakelde derden), is Beniferro BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Beniferro BV.

 


9.2 De administratie van Beniferro BV geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever in een eventuele gerechtelijke procedure, totdat het tegendeel is bewezen door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Beniferro BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Beniferro BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 


10.2 Onder overmacht wordt verstaan: “iedere tekortkoming welke niet aan Beniferro BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt”.


10.3 Tekorten aan grondstoffen op de markt, alsmede onvoorziene hoge prijsstijgingen (meer dan 3% per jaar), worden beschouwd als een geval van overmacht. In dat geval kan Beniferro BV haar verkoopprijzen met onmiddellijke ingang aanpassen.


11. Garantie – Reparaties
11.1 Beniferro BV volgt de Europese garantieverordening. Dit houdt in een garantie van 6 maanden op productiefouten, gevolgd door een extra garantie van 1,5 jaar op productiefouten indien de afnemer kan aantonen dat de productiefout bestond op het moment van aankoop. Materialen waarvan de klant vermoedt dat ze onder de garantie vallen, worden gecontroleerd/geëvalueerd voordat ze worden geruild, gerepareerd of terugbetaald. Indien de garantieclaim gegrond is, wordt het materiaal gratis gerepareerd of vervangen. Volgens de garantiewet heeft de verkoper het recht om te bepalen of een product wordt gerepareerd of vervangen.

 


11.2 Alle garantiegevallen zijn ‘Carry-in’ of ‘Pick-up’.

Voor online bestellingen is het inlever- of afhaaladres :
Beniferro @ Trans RD magazijn
Leuvensesteenweg 124
3191 Hever – België
OF een adres van de producent binnen Europa dat zal worden meegedeeld. Schade aan het product veroorzaakt door slechte verpakking tijdens het transport van de klant naar Beniferro BV of de leverancier zal aan de klant worden aangerekend. Indien de garantieclaim onterecht blijkt te zijn, kan het materiaal ofwel worden geretourneerd na betaling van verzend- en taxatiekosten, ofwel worden gerepareerd tegen betaling. De betalingsvoorwaarden zijn zoals hierboven beschreven.

 


11.3 Buiten de garantie vallen: kapotte lampen, oververhitte UV-lampen, onderdelen van producten die aan slijtage onderhevig zijn (doseerslangen, kogellagers, etc.), schade als gevolg van verkeerd gebruik of onjuiste installatie, etc.
Schade als gevolg van een garantieprobleem (waterverlies, installatiekosten, tijdverlies, etc.) wordt door Beniferro BV niet vergoed. In geval van een garantieclaim bij opblaasbare materialen dient de klant een bewijs van het lek op te sturen d.m.v. een foto (eventueel bubbels maken met water en zeep). Retourzendingen van opblaasbare materialen worden niet geaccepteerd.

 


11.4 Voor een aantal producten biedt Beniferro BV een “premium” transport of garantie gedurende de reguliere garantieperiode. De klant die aanspraak maakt op deze garantie krijgt – in geval van een vermeende productiefout – voor de duur van de beoordeling/reparatie kosteloos een gelijkwaardig vervangend apparaat ter beschikking gesteld. Nadat de garantie is gehonoreerd, moet het vervangende apparaat in schone en goede staat worden teruggestuurd. Kosten in verband met de evaluatie / verzending / reparatie van apparaten die niet onder de garantie vallen, zijn voor rekening van de klant.
In geval van verzending worden alle directe kosten ten gevolge van een foutieve levering door Beniferro vergoed. Schade als gevolg van een leveringsprobleem (waterverlies, installatiekosten, tijdverlies, etc.) wordt niet door Beniferro BV vergoed.
De gedetailleerde voorwaarden van deze garantie zijn terug te vinden op de betreffende webpagina.

 


11.5 In geval van niet goed functionerend materiaal heeft de verkoper het recht het materiaal te herstellen, te vervangen of terug te betalen. Het is ter beoordeling van Beniferro BV welke van deze mogelijkheden wordt gekozen.

 


11.6 Beniferro BV kan technische assistentie bieden aan haar afnemers en/of hun eindklanten, voor de inbedrijfstelling en het onderhoud van haar producten. Dit kan per telefoon, videogesprek (whatsapp of anders) of per mail. Het tarief voor deze service is 60 euro (excl. BTW) per uur. Wij bieden deze assistentie gratis aan, zolang dit bedrag niet hoger is dan 2% van de aankoopwaarde. Indien de klant/eindgebruiker niet akkoord gaat met deze wijze van technische assistentie, dient het product ter controle aan Beniferro BV te worden geretourneerd. De verzendkosten naar Beniferro zijn voor rekening van de klant, de retourzending naar de klant is voor rekening van Beniferro.

 


11.7 Bij reparaties met een reparatie kostprijs onder de 125 Euro OF minder dan 25% van de aanschafprijs van het materiaal, hoeft Beniferro BV niet te wachten op goedkeuring van de klant voor reparatie. Gerepareerde goederen blijven bij Beniferro BV of hun leverancier, tot betaling van de verschuldigde reparatiekosten. Reparaties worden niet ongedaan gemaakt.


12. Aankoop van een mobiele applicatie
Het verkrijgen van een gratis applicatie bij aankoop van materialen via Beniferro BV, geeft de gebruiker niet het recht om deze applicatie ook in de toekomst gratis te blijven gebruiken. Het niet accepteren van het delen van bepaalde gegevens kan resulteren in een verminderde functionaliteit van de applicatie. Beniferro BV heeft het recht om reclameboodschappen te tonen op de applicatie.
Beniferro BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het slecht of niet functioneren van de applicatie als gevolg van onjuiste instellingen van de applicatie, onjuiste invoer van gebruikersgegevens, het niet goed functioneren van internet, wifi of mobiele telefoon.


13. Samenwerking met derden
In sommige gevallen kan Beniferro BV een zwembadbouwer of collega van Beniferro BV aanbevelen aan de eindgebruiker.
Beniferro BV geeft de eindgebruiker dan het adres en telefoonnummer van een zwembadbouwer of collega van Beniferro BV… waarbij vermeld wordt dat de eindgebruiker zelf rechtstreeks met de zwembadbouwer of collega van Beniferro BV afspraken kan maken, zoals een afspraak voor plaatsing, betaling etc…. In een dergelijk geval dient dit te worden beschouwd als een vrijblijvend advies van Beniferro BV, en staat het de eindgebruiker vrij dit al dan niet te aanvaarden. Beniferro BV. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van alle materialen bij de aanvang der werken, extra kosten ten gevolge van niet zorgvuldig uitgevoerde voorbereidingen, het niet naleven van plaatsingsvoorwaarden of betalingen, enz… noch door in gebreke blijven van de eindklant, noch van de zwembadbouwer.


14. Proefperiode
Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft de ontvangen goederen terug te zenden zonder enige andere verplichting zijnerzijds dan een vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending van de goederen. Volgens de garantiewet moet de klant binnen 14 dagen na de aankoop duidelijk te kennen geven dat hij van het herroepingsrecht gebruik wil maken. Door bijvoorbeeld eerst te verklaren dat een product niet werkt en vervolgens om een ruil te vragen, verliest de klant het herroepingsrecht. De koper heeft niet het recht om van de koop af te zien in het geval van op maat gemaakte artikelen zoals bubbelhoezen, winterhoezen, liners, automatische zwembadafdekkingen, etc. In geval van een herroepingsrecht geschiedt de terugbetaling op dezelfde wijze als de betaling is geschied. Zie 4.3 van deze voorwaarden voor meer details.


15. GDPR – bescherming van persoonsgegevens – Privacy
In overeenstemming met de GDPR-regelgeving dient u Beniferro BV actief toestemming te geven om uw persoonsgegevens te bewaren en te gebruiken voor facturering, verzending, marketing en persoonlijk contact per brief of telefoon. Het e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling, voor het versturen van mailings/promoties en/of tevredenheidsonderzoeken. Uw adresgegevens kunnen worden gebruikt om te achterhalen waar onze klanten zich bevinden. Indien u toestemming geeft voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden, zullen de gegevens onder meer worden gebruikt om u mailings, advertenties e.d. toe te sturen voor producten die betrekking hebben op zwembaden en toebehoren.
Om juridische redenen worden de gegevens 10 jaar bewaard. Als klant heeft u het recht te vragen om vernietiging van de gegevens die om wettelijke redenen niet bewaard hoeven te worden. U kunt ook vragen om inzage in en/of correctie en/of beperking van de reikwijdte van uw gegevens. U kunt zich verzetten tegen het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@beniferro.eu. Beniferro BV zal de gegevens binnen een maand verstrekken/aanpassen.
In geval van dropshipping zal Beniferro BV de doorgegeven adres-, telefoon- en/of emailgegevens van de eindklant intern opslaan, tenzij door de eindklant of de klant van Beniferro andere instructies worden gegeven.
In geval van het gebruik van een app kan de klant de privacy gegevens via de app wijzigen of contact opnemen met de beheerder van de app.


16. Diversen
16.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden, of enige andere overeenkomst met Beniferro BV, in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Beniferro BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 


16.2 Aan informatie op de site die onjuist is of verkeerd is geïnterpreteerd kunnen geen rechten worden ontleend. Foto’s zijn informatief en geven een beeld van de eigenschappen van onze producten.

 


16.3 Beniferro BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

16.4 Indien extra administratieve handelingen van Beniferro BV worden verlangd, zoals herfacturering, wijzigen factuurgegevens, aanmaken proforma factuur, etc.. … kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen minimaal 25 euro. 


17. Geschillen – vorderingen – toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Geschillen en vorderingen dienen aanhangig gemaakt te worden via info@beniferro.eu.

 


17.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 


17.3 Voor geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kan getracht worden deze op te lossen via het ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr/.

 


17.4 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel te Leuven – België